TOUR HUẾ

  • Hồ Lưu Khiêm với Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ nơi nhà vua đến ngắm hoa
  • Lăng Tự Đức Huế
  • Lăng vua Gia Long
  • Lăng vua Đồng Khánh